the avila 2

Bat dong san – Khu nha mau du an Sunshine Avenue toa lac tai so 162 duong 41, phuong 16, quan 8, TP. HCM, cach nga tu An Duong Vuong – Vo Van Kiet chua day 150m.

Duoc dinh huong xay dung chu yeu de dap ung nhu cau cho nhom khach hang tre va gioi dau tu sinh loi, Sunshine Avenue duoc thiet ke bao gom 2 block cao 25 tang. Tong so can ho la 639 can, dien tich can da dang tu 49 – 130m2 .

Ngoai ra, can ho Sunshine Avenue con so huu cac can Penthouse dien tich 130m2 voi tam nhin bao tron thien nhien huu tinh cua dong song uon luon, tan huong canh sac ve dem cua Sai Gon hoa le.

Nam 2018, theo HoREA, phan khuc thi truong can ho vua tui tien co 1-2 phong ngu, gia ban tren duoi 1 ty dong/can van la chu dao va co tinh thanh khoan cao nhat thi truong. Tuy nhien tren thuc te, cac du an chao ban gan day duoc quang cao la binh dan nhung cung khong co muc gia nay. Dien hinh nhu du an Saigon Gateway (quan 9) den 25 trieu/m2; can ho The Avila 2 (quan 8) 21,5-22 trieu/m2; Saigon Metro Park la 22 trieu/m2; Tara Residence gia 22 trieu/m2; Heaven Riverview cung tu 22 trieu/m2…

the Avila 2 toa lac tren duong An Duong Vuong, thuoc phuong 18, quan 8, TP.HCM. Du an 2 co quy mo 6 block, moi block cao tu 18 – 27 tang (2 tang ham) voi khoang 3.738 can ho, dien tich 50 – 77 m2. The Avila 2 cung thua huong tat ca cac tien ich nhu The Avila 1 khi co vi tri 2 mat tien duong An Duong Vuong, co he thong truong hoc, khu vui choi giai tri bac nhat cung voi giao thong qua cac quan trung tam thuan loi. Can ho The Avila 2 du kien se ban giao nha cho khach hang vao quy IV/2018.

Duoc biet, truoc do, Cong ty Thai bao da mo ban thanh cong Du an The Avila 2, Ngay 5/10 vua qua, Thai Bao da ban giao can ho The Avila 1 cho khach hang va du kien ngay 15/11/2017 se chinh thuc cho dan cu vao o va se nhanh chong ra so cho tung khach hang trong thoi gian du kien la toi da 12 thang ke tu ngay ban giao
xem them can ho gia re

One thought on “the avila 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *